Su Kimyasalları

İnorganik Koagülant

Koagülantlar, atıksuda bulunan katı partiküllerin ve kolloidal yapıların yüklerinin nötralize edilmesini, biraraya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar. İnorganik koagülant ürün grubumuzda yer alan aluminyum sülfat, polialüminyum klorür, polialüminyum klorür hidroksi sülfat ve demir(III)klorür bazlı ürünlerimiz içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İnorganik koagülantlar, KOİ, fosfor, florür ve diğer pek çok kirleticinin giderimine yardım ederken, çamurun çökmesini ve yoğunlaşmasını (thickening) hızlandırarak suyun arıtılmasına yönelik ekonomik ve etkin çözümler sunar.

Organik Koagülant

Koagülantlar, atıksuda bulunan katı partiküllerin ve kolloidal yapıların yüklerinin nötralize edilmesini, biraraya gelerek topaklaşma oluşturmalarını ve çökmelerini sağlayarak sudan uzaklaştırılmaları için kullanılırlar. Organik koagülantlar inorganik koagülantlarla birlikte kullanılabilmelerinin yanı sıra tek başına uygulanabildikleri proseslerde inorganiklere oranla daha düşük kimyasal dozajı, daha az çamur oluşumu, sıkıştırılabilir flok, geniş pH aralığında çalışabilme, bakiye ağır metal içermeme gibi avantajlara sahiptirler. Organik koagülantlar atık sularda renk gideriminde oldukça etkin kimyasallardır. Tekstil, kâğıt, baskı mürekkebi, boya ve boyar madde endüstrilerinde renkli atık suların arıtılmasında sıkça kullanılırlar.

 • Polyamine
 • Polydadmac
 • Decolorant
Dezenfektan

Dezenfektanlar, su sistemlerinde bakteri, mantar, yosun gibi mikroorganizmaların oluşumunu etkili biçimde kontrol eden ürünlerdir. Hem endüstriyel kullanımda prosesin verimliliği hem de endüstriyel dışı kullanım alanlarında insan sağlığı açısından önem taşıyan kimyasallardır. İçme ve kullanma sularının elde edildiği su arıtma ve filtrasyon proseslerinde, yaşam alanlarında, yüzme havuzlarında, soğutma sistemlerinde, su depolama alanlarında ve temizlik işlemlerinde kullanılırlar.

Emülsiyon Kırıcı

Emülsiyon kırıcılar, yağ ve su karışımlarından oluşan emülsiyonların etkin şekilde fazlara ayrışmasını ve çamur oluşumuna neden olmadan hidrokarbon içeriğinin ve KOİ değerinin düşürülmesini sağlarlar. Ürünler metal tuzları içermez ve kum filtrelerde askıdaki katı maddelerin (AKM) tutulmasını kolaylaştırırlar. Atık su arıtma tesislerinde sudan yağın uzaklaştırılmasının yanı sıra, yağ üretim ve işleme tesislerinde yağın geri kazanımını kolaylaştıran ve ekonomik kazanç sağlayan kimyasallardır.

 • Etoksile Aminler
 • Polimerler
Proses Suyu

Kazan Suyu Kimyasalları: Yüksek ve düşük basınçlı, tüm buhar kazanlarında maksimum verim sağlanması için kazan besi suyu, kazan içi suyu, buhar ve kondensat sisteminin şartlandırılması ihtiyacına yönelik tek bir kimyasal bileşimi veya birden çok ürünün kombinasyonu şeklinde kimyasal çözümler sunmaktayız. Kazan suyu kimyasalları istenmeyen duruşların önlenmesi, ısı tranfer veriminin maksimum düzeyde sağlanması, korozyon sonucu malzeme kaybının en aza indirilmesi ve su kalitesinin istenilen düzeylerde tutulması ile ısı sistemlerindeki su hatlarını koruyan kimyasallardır. Ürün grubumuzda bulunan kazan suyu kimyasallarımız organik ve inorganik oksijen tutucular, kondensat ve buhar hattı korozyonunu önleyici nötralize edici aminler, film yapıcı aminler, depozit ve çamur oluşumunu önleyen ürünlerdir.

Soğutma Suyu Kimyasalları: Soğutma suyu kimyasalları suyun etkin kullanımı, blöflerin azaltılması ve daha yüksek konsantrasyon sayılarında çalışılabilmesi için korozyon, depozit ve mikrobiyolojik oluşum risklerini önlemeye ve/veya azaltmaya yönelik çözümler sağlamaktadır. Soğutma suyu kimyasalları kapalı ve açık devreler olmak üzere her iki tür sistemin ihtiyacını karşılamaya yönelik organik ve inorganik korozyon inhibitörleri, kışır önleyiciler, dispersantlar, biyositler ve biyodispersantlardır.

RO Membran Kimyasalları: Ürün gamımızdaki kireç önleyici ve dispersant ürünler depozit, kalsiyum, magnezyum, sülfat, silikat, florür ve diğer minerallerin ters osmoz membran sistemlerindeki kontrolünü, birikimi ve tıkanmayı önleyerek membranların daha uzun ömürlü kullanımını sağlamaktadırlar. Birikmiş depozit ve organik kirlilik türüne bağlı olarak asit, nötr ve alkali temizlik kimyasalları ile yıkama programları sunmaktayız. Membran temizlik kimyasallarımız biyosit ürünlerle dezenfeksiyon işlemlerini de içermektedir.

 • Kazan Suyu Kimyasalları
 • Soğutma Suyu Kimyasalları
 • RO Membran Kimyasalları
Adsorban & Koku Kontrolu

Adsorbanlar, atık suda bulunan kirleticilerin giderilmesi ve KOI’nin düşürülmesi işlemlerinde kullanılan özel mineraller ve malzemelerdir. Koagülantlarla birlikte kullanıldıklarında performansı arttırmaya yönelik etkin sonuçlar sağlarlar. Özellikle çöp sızıntı suyu ve yoğun kimyasal kirletici içeren zorlu sularda etkindirler.

 

Koku giderici; atık su içerisindeki organik maddelerin bakteriler ile bozunması sonucunda açığa çıkardıkları kötü kokunun giderilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kimyasaldır. Genelllikle arıtma tesislerinde sıkça rastlanan H2S’in açığa çıkması sonucu meydana gelen kötü kokunun elimine edilmesinde etkindir.

 • Özel Mineraller
 • H2S Temizliği
pH

pH ayarlayıcı ürünlerimiz pH’ın arttırılması veya azaltılması amacıyla pek çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Hidroklorik asit, sülfürik asit, sodyumbisülfat gibi pH düşürücüler alkali maddeleri nötralize ederek, pH değerini düşürülmesini ve farklı konsantrasyonlarda sodyum hidroksit bazlı pH arttırıcı ürünlerimiz ise asitlerin nötralize edilmesi ile pH değerinin arttırılmasını sağlarlar. pH değerini ayarlamada kullanılan kimyasal ürün miktarı, suyun alkalinitesi, sertliği ve içeriğindeki madde safsızlığına göre değişkenlik gösterir. pH değeri, su şartlandırma, atık su arıtımı ve dezenfeksiyon işlemlerinde performansa doğrudan etki eden ve dikkatle izlenmesi gereken bir parametredir.

Flokülant

Flokülantlar, atık su içerisindeki organik ya da inorganik maddelerin yükünü nötralize ederek topaklanmalarını ve topaklanan makropartiküllerin kolayca çökelmesini sağlar. Mineral ve inorganik maddeler içeren endüstriyel su ve atık suların berraklaştırılmasında anyonik poliakrilamid bazlı flokülantlar kullanılır. Organik ve negatif yüklü bulanıklık içeren endüstriyel atık suların berraklaştırılmasında ve çamur susuzlaştırılma işlemlerinde ise yüksek moleküler ağırlıklı katyonik flokülantlar kullanılır.

 • Poliakrilamid
 • Katyonik
 • Anyonik
 • Noniyonik
Köpük Önleyici

Tekstil, gıda, kağıt gibi endüstrilerin arıtma sistemlerinde oluşan veya oluşabilecek köpüğün kontrol ve tasfiyesinde kullanılır. Çamur köpüğüne karşı da etkilidir. Köpük nedeni ile oluşabilecek; tankın taşması, filtrelerin tıkanması gibi problemlerin önüne geçer. Endüstriyel atık sular için geniş etki aralığı olan Ak-Kim köpük kesicileri, aynı zamanda atık su buharlaştırma ve arıtma tesislerinde, inşaat ve tekstil sektöründe ve kağıt sanayisinde de kullanılabilir.
Köpük gidericiler genel olarak 3 grupta tanımlanabilir.

 • Silikon Yağı Bazlı
 • Mineral Yağ Bazlı
 • Polimer Bazlı
 • Mineral Yağ
 • Silikon
 • Polimerik

Adsorbanlar, atık suda bulunan kirleticilerin giderilmesi ve KOI’nin düşürülmesi işlemlerinde kullanılan özel mineraller ve malzemelerdir. Koagülantlarla birlikte kullanıldıklarında performansı arttırmaya yönelik etkin sonuçlar sağlarlar. Özellikle çöp sızıntı suyu ve yoğun kimyasal kirletici içeren zorlu sularda etkindirler.

Koku giderici; atık su içerisindeki organik maddelerin bakteriler ile bozunması sonucunda açığa çıkardıkları kötü kokunun giderilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kimyasaldır. Genelllikle arıtma tesislerinde sıkça rastlanan H2S’in açığa çıkması sonucu meydana gelen kötü kokunun elimine edilmesinde etkindir.
Akkök