Atık Su

 • Fiziksel arıtım, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atık suyun içinden katı partiküllerin ve yağın alınması ile gerçekleşir.

 • Kimyasal arıtım, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticileri uzaklaştırması ile gerçekleşir.

 • Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

 • İleri arıtma, atık sularda bulunan kirletici parametrelerin klasik arıtma yöntemleri ile giderilemediği durumlarda İleri atık su arıtma sistemleri uygulanır.İleri atık su arıtma prosesinde fiziksel,kimyasal ve biyolojik arıtma sonrasında UltrafiltrasyonMembranları kullanılır
 • Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
 • Yüksek çıkış suyu kalitesi
 • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin hassas olduğu durumlar
 • Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
 • Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 • Konvansiyel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
 • Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 • Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanımı
Akkök